چشمش به کرشمه گفت با من ...

" رقص عشق "

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۳ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

در کار خوشنویسی نیز مانند دیگر هنرها سر و دست و دل سه یار یکدیگرند، اما هنر را نخست دل آغاز می کند که همه فتنه ها از اوست و همه از دست او فریاد و فغان کنند و نوای دل ای دل سر دهند:

تبریز امروز:

چشمش به کرشمه گفت با من ...

خوشنویسی را می توان " رقص کمیات متصل قارالذات " نامید و چنانچه در سماع درویشان خرقه از تن می رقصد و تن از جان و جان از جانان، در سماع قلم نیز قلم از دست می چرخد و دست از بازو و بازو از سر و سر از دل و دل از دلدار و کاغذ ایستگاه نهایی حرکتی است که از جاذبه دل در کرشمه دلبری آغاز شده است.
در کار خوشنویسی نیز مانند دیگر هنرها سر و دست و دل سه یار یکدیگرند، اما هنر را نخست دل آغاز می کند که همه فتنه ها از اوست و همه از دست او فریاد و فغان کنند و نوای دل ای دل سر دهند:

مگر شیر و پلنگی ای دل، ای دل
به مو دائم به جنگی ای دل، ای دل
اگر دستم فتی خونت بریزم
بوینم تا چه رنگی ای دل، ای دل

 

الهی قمشه ای


نظرات کاربران


@