عکس از احد ارضرومی

سیمیت ساتان کیتاب سرگی سینده

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۱ ۲۳-۱۱-۱۳۹۸

سیمیت فروش نوجوان در نمایشگاه کتاب آدانای ترکیه ، در حالیکه سیمت ها را بر روی سرش نگه داشته است مشغول مطالعه و ورق زدن کتاب است .

تبریز امروز:

سیمیت ساتان - سیمیت فروش

سیمیت فروش نوجوان در نمایشگاه کتاب آدانای ترکیه ، در حالیکه سیمت ها را بر روی سرش نگه داشته است مشغول مطالعه و ورق زدن کتاب است .


نظرات کاربران


@