تبریز

لحظاتی نه چندان زیاد در دور و بر کافه ای در تیمچه میرزا جلیل بازار

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۸ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸

برف در حال بارش است ، وارد سرای میرزا جلیل بازار کهن تبریز که می شوی، حس نوستالژیک تعلق به یک هنرصنعت را با تمام وجود لمس می کنی، مغازه ها در کنار هم ورنی های زیبا و رنگین را که سنت و خرد و رنگ و زیبایی و طبیعت را در هم آمیخته اند ؛ به نمایش گذارده اند و چشمان ترا خیره می کنند ! زیبایی ورنی ها در کنار طرح زیبای تیمچه خودنمایی می کند ! اخیرا " قناری" کافه ی دو اتاقه ای در بالای پله های ضلع شرقی با حوصله و سلیقه چیدمان خود را نشان می دهد! و مشتریان با آرامش به پایین دست و حیاط تیمچه نگاه خود را می اندازند! کافه آرامش خود را دارد ، اما صدای پرطنین تخته را می توانی از آن اتاق دیگر بشنوی و از آن سوی دوجوان که مشغول به صرف چایی هستند و از سرزنش برادر بزرگ، برای یک تفریح ساده و نوشیدن چای واهمه دارند از دوربین تو روی برمیگردانند و به سادگی صدای خنده هاشان را میشنوی و ....

تبریز امروز: 

برف به آرامی می بارید ، وارد سرای میرزا جلیل بازار کهن تبریز که می شوی، حس نوستالژیک تعلق به یک هنرصنعت را با تمام وجود لمس می کنی، مغازه ها در کنار هم ورنی های زیبا و رنگین را که سنت و خرد و رنگ و زیبایی و طبیعت را در هم آمیخته اند ؛ به نمایش گذارده اند و چشمان ترا خیره می کنند ! 

کاوه  وحیدی آذر - تیمچه میرزا جلیل - بازار تبریز

زیبایی ورنی ها در کنار طرح زیبای تیمچه خودنمایی می کند !

تیمچه میرزا جلیل -کافه قناری

اخیرا " قناری" کافه ی دو اتاقه ای در بالای پله های ضلع شرقی با حوصله و سلیقه چیدمان خود را نشان می دهد! و مشتریان با آرامش به پایین دست و حیاط تیمچه نگاه خود را می اندازند!

تیمچه میرزا جلیل -کافه قناری

 

کاوه  وحیدی آذر - تیمچه میرزا جلیل - بازار تبریز

بیرون از کافه برف در حال بارش است ، کافه آرامش خود را دارد ، اما صدای پرطنین تخته را می توانی از آن اتاق دیگر بشنوی و از آن سوی دوجوان که مشغول به صرف چایی هستند و از سرزنش برادر بزرگ، برای یک تفریح ساده و نوشیدن چای واهمه دارند از دوربین تو روی برمیگردانند و به سادگی صدای خنده هاشان را میشنوی و ....

کاوه  وحیدی آذر - تیمچه میرزا جلیل - بازار تبریز

***

کاوه وحیدی آذر- تیمچه میرزا جلیل  - بازار تبریز

بازار نه تنها مرکز تجارت بلکه مکان آرام گیری حس ها و درون انسانی است که ریشه هایش در بطن و عمق انسان ها ریشه دوانده بوده است.

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@