افغانستان

۳۷ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

تاریخ انتشار : ۱۵:۴۹ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

یک گروه ۳۷ نفری از پناهجویان رد شده افغان از آلمان اخراج شده و صبح چهارشنبه به کابل رسیدند. مسئولان فرودگاه تایید کردند که هواپیمای حامل این پناهجویان اخراجی اندکی قبل از ساعت هفت صبح بر زمین نشست.

تبریز امروز:

بازگشت افاغنه از آلمان

یک گروه ۳۷ نفری از پناهجویان رد شده افغان از آلمان اخراج شده و صبح چهارشنبه به کابل رسیدند. مسئولان فرودگاه تایید کردند که هواپیمای حامل این پناهجویان اخراجی اندکی قبل از ساعت هفت صبح بر زمین نشست. 

یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفت که هواپیمای حامل ۳۷ پناهجوی اخراجی صبح چهارشنبه در میدان هوایی کابل بر زمین نشست .


نظرات کاربران


@