تبریز

اولین برف در دی ماه

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲ ۱۴-۱۰-۱۳۹۸

اولین برف تبریز در چهاردهم دی ماه بارید ؛ تصاویر از رشدیه تبریز گرفته شده اند.

تبریز امروز:

برف زمستانی در 14 دی ماه در تبریز خود را نشان داد ، محله رشدیه در پای کوه تصاویر و مناظر زیبایی را از خود در زیر برف نشان می داد.


نظرات کاربران


@