افغانستان

جلوگیری از قاچاق آثار باستانی از فرودگاه کابل

تاریخ انتشار : ۱۴:۵۳ ۰۸-۰۹-۱۳۹۸

صدها آثار باستانی افغانستان به موزه ملی کابل انتقال داده شد کارمندان گمرکات وزارت مالیه از قاچاق صدها اثر باستانی و تاریخی در فرودگاه هوایی کابل جلوگیری کرده و این آثار باستانی را به موزه ملی انتقال دادند.

تبریز امروز:

موزه کابل

صدها آثار باستانی افغانستان به موزه ملی کابل انتقال داده شد

کارمندان گمرکات وزارت مالیه از قاچاق صدها اثر باستانی و تاریخی در فرودگاه هوایی کابل جلوگیری کرده و این آثار باستانی را به موزه ملی انتقال دادند.


نظرات کاربران


@