اریش ازر هنرمند آلمانی

قصه های من و بابام - تکالیف مدرسه

تاریخ انتشار : ۰۳:۲۴ ۱۹-۰۷-۱۳۹۸

تکالیف درس ریاضی من بسیار مشکل بودند و من برای حل آنها تحت فشار ! ، بابام وقتی متوجه کلافه شدنم شد، در انجام آنها به کمک من آمد. فردا در کلاس آقای معلم وقتی تکالیف مرا دید ....

تبریز امروز:

انجام تکالیف مدرسه - قصه های من و بابام

 آقای معلم بعد از درس ریاضی تکالیف آن را برای انجام در خانه تعیین کرده بود ، تکالیف برایم بسیار مشکل بودند و من برای انجام آنها تحت فشار بودم ، بابام متوجه من شده بود و برای کمک به حل مسائل پیش من آمد. او مسائل را حل می کرد و تکالیف را با هم نوشتیم .  

فردای آن روز وقتی آقای معلم تکالیف خانه را نگاه می کرد ، از من پرسید که آیا خودم آنها را انجام داده ام ، من هم در جواب گفتم که تکالیف را با کمک بابام نوشته ام ! آقای معلم با شنیدن این موضوع از من خواست تا با هم بعد از مدرسه به خانه ما برویم . وقتی زنگ در را زدیم ، بابام در را باز کرد و آقای معلم با گفتن اینکه پرا تمرینات را غلط  حل کرده ای و انجام تکالیف درست نبوده است ،  بابام را تنبیه کرد.
 
 نقاشی ها از اریش ازر
 
متن از توفیق وحیدی آذر
 
 

نظرات کاربران


@