تبریز

بوقلمون محله ارم

تاریخ انتشار : ۰۳:۰۸ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸

بادی به غبغب انداخته و ناگهان آن را رها می کنند و صدای بوقلمون ها همه جارا پر می کند . در کنار صاحب خود ایستاده اند ؛ او همراه با خود یک سطل گندم و آبی برای نوشیدن آنها آورده است. مردمی که دلشان گوشت بوقلمون می خواهد ، ماشین خود را نگه می دارند و از "محمد" جوان صادقی که بی بهره از ژن از ما بهتران است ، قیمت بوقلمون را می پرسند و می روند. زندگی در عصر ماشین و رسانه و دنیای دیجیتال هنوز با دیدن آثاری از زندگی ساده گذشته لبخند بر لب می آورد و در حس های نوستالژیک خود شادمانی را در می یابد .

تبریز امروز:

بادی به غبغب انداخته و ناگهان آن را رها می کنند و صدای بوقلمون ها همه جارا پر می کند . در کنار صاحب خود  ایستاده اند ؛ او همراه با خود یک سطل گندم و آبی برای نوشیدن آنها آورده است.

مردمی که دلشان گوشت بوقلمون  می خواهد ، ماشین خود را نگه می دارند و از "محمد" جوان صادقی که بی بهره از ژن از ما بهتران است ، قیمت بوقلمون را می پرسند و می روند. زندگی در عصر ماشین و رسانه و دنیای دیجیتال هنوز با دیدن آثاری از زندگی ساده گذشته لبخند بر لب می آورد و در حس های نوستالژیک خود شادمانی را در می یابد .


نظرات کاربران


@