نمایی در به یاد داشتن انقلاب مشروطه

مردم و انقلاب مشروطه در تبریز شب !

تاریخ انتشار : ۲۰:۳۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۸

مرد مانند مجاهدین مشروطه لباس پوشیده و همچون مجسمه در ساعات شب تبریز ایستاده است ، او خاطره انقلاب و قهرمانانش را زنده نگه می دارد.

تبریز امروز:

مردم و انقلاب مشوطه در تبریز شب


نظرات کاربران


@