خوشنویسی : حبیب شجاری

علی ای همای رحمت ....

تاریخ انتشار : ۱۰:۴۵ ۲۲-۰۱-۱۳۹۶

شعر شهریار

تبریز امروز:

HabibShajari

@