مجسمه های فلزی شیوا سیدی

رقص فلزات

تاریخ انتشار : ۰۴:۳۳ ۲۳-۰۳-۱۳۹۸

فلز در رقص سخت و صلب دیده نمی شود ، نماد یک فولکلور است که با چیدمانی دیدنی به نمایش می پردازد

تبریز امروز:

با دستان جوان و ایده های شادش به خم کردن فلز می پردازد، او هنر و دانش فلز را دارد! هنر موزون به آهن و فلز سخت نیز ظرافت و لطافت می بخشد. چگونه تجربه اش بسیار است، جای سوال دارد ! کارهایش در عین شادمانی و جوانی از سن بسیار برخوردارند.

Azarbaijan Dance--Metal Sculpture

Metal Sculpture-Azarbaijan Dance -Shiva Seyedi

Metal Sculpture-Azarbaijan Dance - Shiva Seyedi

Metal Sculpture-Azarbaijan Dance - Shiva Seyedi

Metal Sculpture-Azarbaijan Dance - Shiva Seyedi

شیوا سیدی دانش آموخته فلز از دانشگاه هنر اسلامی تبریز است، بارها مورد تقدیر قرار گرفته است ، نقاشی و خط و جواهرسازی و طراحی جواهر می کند .در مجسمه سازی و المان هایش فرهنگ و فولکلور نقش دارند و ارائه فرهنگ شاد از سوی هنرمند جوان به بستر جامعه ،شادمانی و امید را می آفریند.


نظرات کاربران


@