تعدی به حریم منظر ائل گلی در مقابل دیدگان شهروند تبریزی

ائل گلی ، عمارت و استخر و ساختمان مزاحم

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۷ ۲۱-۰۲-۱۳۹۸

برای ایجاد شادمانی و نشاط در شهر ، آوردن دلقک و مطرب وقلقلک دادن مردم لازم نیست ، شادمانی باید ریشه در نهاد و وجود انسان های شهر جای گیرد . تخریب فضاهای عمومی و طراحی های نازیبای شهر ، ایجاد امکان برای تخریب فضاهای سبز ، باغات نهاده بشری و گنجینه های گران قیمت شهر ، گام های خطایی است که از سوی افراد بی مسئولیت و ناتوان بر شهر تحمیل می شود، و شادمانی ریشه دار عمومی را از مردم می گیرد، حال هرچه قدر می خواهی به مطرب بگو تا بنوازد. اائل گلی سمبل قدیمی شهر تبریز ، در محاصره ساختمان های مزاحمی قرار گرفته است که حریم آن را در معرض تعرض قرار داده اند.

تبریز امروز:

 ائل گولی - ساختمان مزاحم

برای ایجاد شادمانی و نشاط در شهر ، آوردن دلقک و مطرب وقلقلک دادن مردم لازم نیست ، شادمانی باید ریشه در نهاد و وجود انسان های شهر جای گیرد . تخریب فضاهای عمومی و طراحی های نازیبای شهر ، ایجاد امکان برای تخریب  فضاهای سبز ، باغات نهاده بشری و گنجینه های گران قیمت شهر همچون باغات سبزی ، گام های خطایی است که از سوی افراد بی مسئولیت و ناتوان بر شهر تحمیل می شود، و شادمانی ریشه دار عمومی را از مردم می گیرد، حال هرچه قدر می خواهی به مطرب بگو تا بنوازد. اائل گلی سمبل قدیمی شهر تبریز ، در محاصره ساختمان های مزاحمی قرار گرفته است که حریم آن را در معرض تعرض قرار داده اند. شهرداران و شهرسازان و مسئولین شهری بسیاری از این گذر عبور کرده اند ، اما شهر تبریز مانده است.اما در این ماندن، شهرتبریز  باغات شهر، صنعت عظیم و فرهنگ غنی خود را تحت تهاجم دیده است . سال ها بعد چشم ها عادت خواهد یافت به نازیبایی و آثار ناتوانی مسئولین شهری که بمانند زخمی بر تن شهر مانده است و این خرابی ها پی تشویش روح ها را فراهم خواهند ساخت.


نظرات کاربران


@