نوام چامسکی

دستگیری آسانژ "رسوایی" است و برجسته شدن تبهکاری خارج از قلمرو ایالات متحده

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۳ ۲۷-۰۱-۱۳۹۸

بازداشت آسانژ از چندین جنبه رسوایی است . یکی از آنها تلاش دولت ها برای این کار بوده است ، نه فقط دولت ایالات متحده، بلکه بریتانیا هم همکاری می کند. البته، اکوادور هم اکنون همکاری می کند. سوئد، پیش از این، همکاری کرده بود. تلاش برای خاموش کردن یک روزنامه نگار که مواد و اخباری را تولید می کرد که صاحبان قدرت نمی خواستند که بسیاری از افراد بدانند که "ماجرا" چیست - این اساسا اتفاقی است که افتاد. ویکی لیکس مواردی را تولید می کند که مردم باید در مورد کسانی که در قدرت هستند را بدانند. افرادی که قدرت را دراختیار دارند این را دوست ندارند، بنابراین ما باید آن را خاموش کنیم. خوب؟ این کل ماجرا است، این نوعی رسوایی است که متاسفانه بیش از هر زمان دیگری اتفاق می افتد. بارها و بارها!

تبریز امروز:

وکیل جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس  پس از دستگیری او در لندن، زمانی که پلیس بریتانیا آسانژ را از سفارت اکوادور، که در آن تقریبا هفت سال پناهندگی گرفته بود، قول داد تا با استرداد احتمالی وی به ایالات متحده آمریکا مبارزه کند. در روز پنجشنبه، امی گودمن، از موسسه دموکراسی اکنون! با نوام چامسکی درباره دستگیری او، ویکی لیکس و قدرت آمریکایی صحبت کرد.

Noam Chomsky

نوام چامسکی می گوید

خوب، بازداشت آسانژ از چندین جنبه رسوایی است . یکی از آنها تلاش دولت ها برای این کار بوده است ، نه فقط دولت ایالات متحده، بلکه بریتانیا هم همکاری می کند. البته، اکوادور هم اکنون همکاری می کند. سوئد، پیش از این، همکاری کرده بود. تلاش برای خاموش کردن یک روزنامه نگار که مواد و اخباری را تولید می کرد که صاحبان قدرت  نمی خواستند که بسیاری از افراد  بدانند که "ماجرا" چیست - این اساسا اتفاقی است که افتاد. ویکی لیکس مواردی را تولید می کند که مردم باید در مورد کسانی که در قدرت هستند را بدانند. افرادی که قدرت را دراختیار دارند این را دوست ندارند، بنابراین ما باید آن را خاموش کنیم. خوب؟ این کل ماجرا است، این نوعی رسوایی است که متاسفانه بیش از هر زمان دیگری اتفاق می افتد. بارها و بارها!

 

Well, the Assange arrest is scandalous in several respects. One of them is just the effort of governments—and it’s not just the U.S. government. The British are cooperating. Ecuador, of course, is now cooperating. Sweden, before, had cooperated. The efforts to silence a journalist who was producing materials that people in power didn’t want the rascal multitude to know about—OK?—that’s basically what happened. WikiLeaks was producing things that people ought to know about those in power. People in power don’t like that, so therefore we have to silence it. OK? This is the kind of thing, the kind of scandal, that takes place, unfortunately, over and over.


نظرات کاربران


@