خط تعلیق

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

تاریخ انتشار : ۱۵:۱۴ ۱۸-۰۱-۱۳۹۸

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم پایی ز نشاط بر سر هم نزنیم خيزيم و دمی زنیم پيش از دم صبح کاين صبح بسی دمد که ما دم نزنیم

تبریز امروز:

تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
تا دست به اتفاق بر هم نزنیم. 
پایی ز نشاط بر سر هم نزنیم.
خيزيم و دمی زنیم پيش از دم صبح.
کاين صبح بسی دمد که ما دم نزنیم


نظرات کاربران


@