خط از محمدعلی فرزبود

هزار توبه کجا پیش این گناه برآید؟

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۶ ۱۴-۰۱-۱۳۹۸

به بام خویش چو آن ماه کج کلاه برآید نفیر و ناله من بر سپهر و ماه برآید

تبریز امروز:

به نام خویش چو آن ماه کج کلاه براید

به بام خویش چو آن ماه کج کلاه برآید

نفیر و ناله من بر سپهر و ماه برآید

نگه تو داریش از سوز جان خلق، خدایا

چو او خرامد هر سو، هزار آه برآید

چو چشم سرخ کنم بر رخش، ز دیده رود خون

هزار آه که داد از دل سیاه برآید

فتاد در زنخ او، دلا، بمیر که زلفش

نه رشته ایست کز او غرقه ای ز چاه برآید

ز روی خوب مراد تو می دهند، ولیکن

هزار توبه کجا پیش این گناه برآید؟

شبی پگاه ترک سر ز خواب ناز برآور

که آفتاب نیارد که صبحگاه برآید

چنین که اختر خسرو به زیر خاک فرو شد

 

 

امیر خسرو دهلوی

مگر ز دولت شاه جهان پناه برآید


نظرات کاربران


@