خط میرزا غلامرضا اصفهانی

حکیمی که بجاهلی دراُفتد، توقعِ عزّت ندارد.

تاریخ انتشار : ۰۹:۲۹ ۱۳-۱۲-۱۳۹۷

حکیمی که بجاهلی دراُفتد، توقعِ عزّت ندارد. و اگر جاهل به ‌زبان‌آوری، بر حکیم غالب آید، عجب نیست؛ که سنگی‌ست که گوهر همی ‌شکند. گر هنرمند از اوباش جفائی بیند تا دلِ خویش نیازارد و درهم نشود سنگِ بد گوهر اگر کاسه‌ی زرّین شکند قیمتِ سنگ نیفزاید و زر کم نشود...

تبریز امروز:

میرزا غلامرضا اصفهانی

هوالعزیز. حکیمی که بجاهلی دراُفتد، توقعِ عزّت ندارد. و اگر جاهل به ‌زبان‌آوری، بر حکیم غالب آید، عجب نیست؛ که سنگی‌ست که گوهر همی ‌شکند.
گر هنرمند از اوباش جفائی بیند
تا دلِ خویش نیازارد و درهم نشود
سنگِ بد گوهر اگر کاسه‌ی زرّین شکند
قیمتِ سنگ نیفزاید و زر کم نشود...

قطعه سیاه مشق : از میرزا غلامرضا اصفهانی به تاریخ ۱۲۸۹ ه.ق


نظرات کاربران


@