کنگره دویست امین سالگرد تاسیس موسسه شرق شناسی

بازی روس‌ها در میدان شرق

تاریخ انتشار : ۱۵:۰۶ ۱۶-۱۰-۱۳۹۷

هدف اصلی برگزاری کنگره دویست امین سالگرد تأسیس مؤسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه این بود که نشان دهد مکتب شرق شناسی روسیه یک استثناست و اينكه ظرفیت های لازم را به عنوان یک موتور محرکه در تداوم توسعه جهانی و تقویت حوزه پژوهشی ـ تخصصی شرق داراست.

تبریز امروز:

 

هدف اصلی برگزاری کنگره دویست امین سالگرد تأسیس مؤسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه این بود که نشان دهد مکتب شرق شناسی روسیه یک استثناست و اينكه ظرفیت های لازم را به عنوان یک موتور محرکه در تداوم توسعه جهانی و تقویت حوزه پژوهشی ـ تخصصی شرق داراست.

 بیانیه اولیه این کنگره می گوید: سه عنصر مکتب روسی شرق شناسی را متمایز می کند؛ نخست، روسیه خود هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ فرهنگی در درون شرق قرار دارد و اینکه به رغم گسترش خواهی استعماری، شرق شناسی روسی همواره بر مبنای فهم از خود و موضوع گرایی و در قالب تجربه تاریخی اين كشور در اعصار مختلف مقياس شده است. دوم، علی رغم ظهور مکاتب متعدد «میان رشته ای» در شرق شناسی معاصر و ظهور تئوری های مختلف در روابط بین الملل، شرق شناسی روسی همچنان از لحاظ متدولوژیک یکپارچه مانده و در واقع سنتزی از پارادایم های پژوهشی روسیه پادشاهی و روسیه شوروی و پیدایش یک رویکرد جامع با بهره گیری همزمان از حوزه های نظری و عملی است.


نظرات کاربران


@