برلین

شب فلسفه، الهیات و عرفان

تاریخ انتشار : ۰۳:۱۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷

شب فلسفه، الهیات و عرفان در برلین در 7 دسامبر برگزار می شود، بانی این برنامه موسسه المصطفی است، دعوت شده نویسندگان، متخصصان فلسفه، الهیات، مطالعات شرقی و دانشجویان موضوعات مرتبط هستند. این شب به موضوع «زبان و نشانه» اختصاص خواهد یافت

تبریز امروز: 

Abend der Philosophie, Theologie und Mystik

شب فلسفه، الهیات و عرفان در برلین در 7 دسامبر  برگزار می شود، بانی این برنامه موسسه المصطفی است، دعوت شده نویسندگان، متخصصان فلسفه، الهیات، مطالعات شرقی و دانشجویان موضوعات مرتبط هستند. این شب به موضوع «زبان و نشانه» اختصاص خواهد یافت. 


نظرات کاربران


@