ابولا و دیدگاه به حاکمیت در ایالات متحده

توهم توطئه

تاریخ انتشار : ۱۸:۱۷ ۱۷-۰۶-۱۳۹۵

تئوری و بحث توهم توطئه همواره در جهان مطرح بوده و خواهد بود ، این بحث همواره ابزاری بوده است برای ابراز نظر افراد در مقابل آنچه که در جامعه جاری است؛ مردم ناتوان از اعمال قدرت و یا ارائه ی نظر؛ چهارچوب دیدگاهی خود را به این روش بیان می دارند.

تئوری و بحث توهم توطئه همواره در جهان مطرح بوده و خواهد بود ، این بحث همواره ابزاری بوده است برای ابراز نظر افراد در مقابل آنچه که در جامعه جاری است؛ مردم ناتوان از اعمال قدرت و یا ارائه¬ی نظر؛ چهارچوب دیدگاهی خود را به این روش بیان می دارند. ماجراهای مختلف در جامعه و بروز شایعات و تقابل های گاه خنده دار و زشت،  همواره ریشه در دیدگاه های نهفته دارند که هرگز نباید مورد فرامو


نظرات کاربران


@