خط حبیب شجاری

بر زمینی که نشانِ کفِ پایِ تو بوّد ....

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲ ۱۰-۰۵-۱۳۹۷

بر زمینی که نشانِ کفِ پایِ تو بوّد سالها سجدۀ صاحب نظران خواهد بود برو ای زاهدِ خودبین، که زچشمِ من و تو رازِ این پرده نهان است و نهان خواهد بود

تبریز امروز

 برزمینی که نشان کف پای تو بود

 بر زمینی که نشانِ کفِ پایِ تو بوّد
سالها سجدۀ صاحب نظران خواهد بود

برو ای زاهدِ خودبین، که زچشمِ من و تو
رازِ این پرده نهان است و نهان خواهد بود


نظرات کاربران


@