چهارفصل ویوالدی

تابستان

تاریخ انتشار : ۱۶:۵۲ ۱۰-۰۴-۱۳۹۷

ویوالدی به همراه این اثر چهار قطعه شعر را نیز ارائه کرد که به بیان شاعرانه فصول در کنار موسیقی می پردازند. این موسقی به همراه شعر از اولین آثار موسیقایی است که به عنوان موسیقی با عناصر شرح دهنده مشهور است.

تبریز امروز:

چهار فصل ویوالدی یکی از زیباترین آثار موسیقی توصیفی در جهان به شمار می رود که به عنوان بهترین اثر ویوالدی نیز شناخته شده است.

ویوالدی به همراه این اثر چهار قطعه شعر را نیز ارائه  کرد  که به بیان شاعرانه فصول در کنار موسیقی می پردازند. این موسقی به همراه شعر از اولین آثار موسیقایی است که به عنوان Program Music  یعنی موسیقی با عناصر شرح دهنده  مشهور است.

آنتونیو ویوالدی برای همراه ساختن  موسیقی با شعر بسیار تلاش کرد؛ مانند آنجا که چوپان بخواب رفته است و صدای پارس سگ از میان نوای ویلن بیرون می زند. دیگر پدیده های طبیعی نیز به این شکل  در موسیقی جایگاه خود را می یابند.

ویوالدی هر فصل را در سه موومان تند آهسته – تند بیان می کند و همچنین هر سونات را نیز در سه بخش تصویر سازی می کند.

تابستان 

Image result for summer painting

  1. الکرونن مولتو

- فصلی که پر و پیکرش را سوزانیده اند 

اشعه تب آلود خورشید 

زمانی که سستی حاکم است بر انسان وفوج پرندگان نیز 

و انعکاس آواز نغمه پرداز فاخته 

محشری در دل جنگل ها بپا ساخته 

بگوش میرسد – نغمه سهره ها 

و باز میگردند خیل کبوترها 

و می تپد به آرامی قلب نازنین نسیم 

اما ناگهان 

باد شمالی 

می طوفد  با خشم 

می کوبد به هم 

آرامش نسیم را 

چوپان – نظر افکنده بر بیکران آسمان 

وحشت زده ، نگران از رسیدن طوفان، 

فرو می بارد خون دل از دیدگان 

Related image

 

 

      1 آداجیو

بره هایش ، ماتمزده ، آن چنانند که گوئی 

آرزوی استراحت 

پژمرده ، مرده در تنگ دلشان... 

و چوپان بیمناک از عصیان وعده ها 

و خرمن کوب های درخشان 

رسیده به لب جانش از هجوم زنبورها ... 

Image result for summer painting

Related image

  1. پرستو

وه که وحشت او چه زود باز می شود؛ 

رعد و برق با طوفان تگرگی کوبنده 

می طوفد به خرمن 

بساط زمان را بر هم می کوبد 

و درخت های تنومند را از ریشه می روبد... 


نظرات کاربران


@