بیان یک رنج!

نمایشگاه آثار تجسمی در حمایت از قربانیان اسیدپاشی+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۰ ۰۸-۰۴-۱۳۹۷

نمی توان آن راعشق نامیدش ، کدامین عشق است که این چنین خشونت را می آفریند، جنون و بیماری کم هزینه ای برای جانی و دردی تدریجی و مرگی سنگین و توام با شکنجه شدید؛ برای قربانی! هیچ جنایتکار بدون طرح ونقشه قبلی به این جنایت دست نمی زند؛ نامش قتل نیست اما بدتر از قتل است و جنایت کار درآن نام قاتل نمی یابد و به طریقی امان می یابد!

تبریز امروز:

نمی توان آن راعشق نامیدش ، کدامین عشق است که این چنین خشونت را می آفریند، جنون و بیماری کم هزینه ای برای جانی و دردی تدریجی و مرگی سنگین و توام با  شکنجه شدید؛ برای قربانی!

هیچ جنایتکار بدون طرح ونقشه قبلی به این جنایت دست نمی زند؛ نامش قتل نیست اما بدتر از قتل است و جنایت کار درآن  نام قاتل نمی یابد و به طریقی امان می یابد!

***

آثار هنرمندان هنرهای تجسمی در به تصویر کشانیدن " قربانی گرفتن پاشش اسید" در تالار کاخ شهرداری تبریز به نمایش آمد ، شاید که وجدان عمومی ونهادهای رسمی در ایجاد سدی در مقابل این زشتی ساخته شده ذهن انسان بیمار و جانی روشی بیابد. 

ویدئوی آثار ارائه شده در نمایشگاه تبریز با موسیقی متن آداجیو اثر توماسو آلبینونی 

 

حمایت مالی بخشی از نیازهای این نمایشگاه بود که به نظر فراموش شده باقی ماند و شهر تبریز کمی با سکوت از این ماجرا عبور کرد.

نماینده انجمن آقای پاشاچینی در تبریز از نیاز انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برای کمک مالی برای تامین هزینه های مداوا و ترمیم برای قربانیان درد می گوید!و نکوهش عمومی و مذموم شدن آن را از رسالت های این نمایشگاه می داند.

 خرید تابلوها از سوی نهادهای مختلف شهری وافراد می توانست نشانگر انجام به مسئولیت های اجتماعی دیده شود.این نمایشگا روز پنجشنبه به کار خود در سالن عمارت تاریخی شهرداری پایان داد.

 

گزارش از کاوه وحیدی آذر

 

 

 


نظرات کاربران


@