روز جهانی محیط زیست !

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۳ ۱۶-۰۳-۱۳۹۷

تبریز امروز:

روز جهانی محیط زیست روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و وادار ساختن سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، بهعنوان روز محیط زیست انتخاب شده‌است.

5 ژوئن روز محیط زیست است!


نظرات کاربران


@