کوتاه ترین راه همیشه بهترین راه نیست !

بریدن درخت کهنسال زنده تبریز!

تاریخ انتشار : ۰۸:۲۹ ۱۵-۰۳-۱۳۹۷

با استفاده از نمادهای واقعی است که شادمانی و زندگی در شهربه وجود می یابد.سال ها تلاش سودجویانه منجر به بریده شدن درختان باغات تبریز شده است !حفظ سمبلیک درخت کهنسال که همسایه ها نیز دوستش می داشتند ، دریک کوچه کم تردد حسن درزی می توانست مانند درخت دیرین شهر اسکو جاذب مردمانی بسیار برای دیدن و درک حس زندگی در یک شهر باشد.

تبریز امروز:

ملاباشی -درخت کهنسال

درخت کهنسال ملاباشی

کوتاه ترین راه همیشه بهترین راه نیست !

استفاده از سمبل ها ، نماد خواست های انسانی است.

یک درخت کهنسال در میانه طرح احداث یک خیابان باریک در کوچه ملا باشی متعلق به آدم ها قرار می گیرد ؛ دستور قتل درخت، ساده ترین راه حل برای انسان هاست !

درخت می توانست با طراحی هنرمندانه مهندس و طراح باقی بماند و به عنوان یک سمبل شهر در آید.

ریشه های درخت

کشیدن  نقاشی های بد ترکیب از درخت های دروغین در شهرنمی تواند به عنوان یک ژست روشنفکرانه و تاثیرگذار در فضای شهر و روحیه شاد شهروندان موثر باشد.

یک درخت قربانی

 با استفاده از نمادهای واقعی است که شادمانی و زندگی در شهربه وجود  می یابد.سال ها تلاش سودجویانه منجر به بریده شدن درختان باغات تبریز شده است !حفظ سمبلیک درخت  کهنسال که همسایه ها نیز دوستش می داشتند ، دریک کوچه کم تردد حسن درزی می توانست مانند درخت دیرین شهر اسکو جاذب مردمانی بسیار برای دیدن و درک حس زندگی در یک شهر باشد.

 آنچه که بسیار سوال برانگیز بود؛ تخریب محوطه مساجد قدیمی در سر این کوچه و آسیب رسانی به محوطه مسجد دوران ناصرالدین شاه بود!

 

توفیق وحیدی آذر

 

 

 

 

 


نظرات کاربران


@