بایاتی لار

گاه درد منی آپاریر! گاه با گاه، دردی من ده

تاریخ انتشار : ۲۲:۴۵ ۰۳-۰۳-۱۳۹۷

گاه درد مرا می برد و گاه بگاه درد را من!

تبریز امروز:

 

عاشیقم دردیمنده

درد دئدیم، دردیمنده

گاه درد منی آپاریر

گاه با گاه، دردی من ده

 

 '

از یاد داشت های توفیق و.


نظرات کاربران


@