شش سال دیگر در قدرت!

مادورو برای دومین بار رییس جمهور شد!

تاریخ انتشار : ۱۸:۴۲ ۳۱-۰۲-۱۳۹۷

ارتش همچنین نیاز به مادورو دارد؛ چرا که آنها ترجیح می دهند که خود را اداره نکنند. آنها نمیخواهند یک رأی عمومی در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورند، زیرا به نظر میرسد شرایط فعلی برای آنان بد نیست. بنابراین، مادورو یک مرد خوب است ، او برای آنها زندگی می کند. اگر شما دارای یک قاعده کلی هستید وبر اساس قواعد بازی می کنید، می توانید پول زیادی بدست آورید

تبریز امروز:

  The Venezuelan defense minister, Vladimir Padrino López, center, denounces US sanctions against four service men on Saturday in front of portraits of Simón Bolívar and Hugo Chávez.

 به گزارش گاردین امروز بعد از اعلان پیروزی مادورو رییس جمهور سوسیالیست ونزوئلا ،رهبران اپوزیسیون از نظامیان درخواست کودتای نظامی برای برکناری مادورو را کردند ، اما ارتباط قوی نظامیان با مادورو امکان این کودتا را دور از ذهن می کند !

یک نفر در کاراکاس می گوید: در میان افزایش ناآرامی، اکنون مادورو به نیروهای مسلح متکی است تا از خود در تظاهرات خیابانی محافظت کند.

 با این حال او می افزاید: "ارتش همچنین نیاز به مادورو دارد؛ چرا که آنها ترجیح می دهند که خود را اداره نکنند. آنها نمیخواهند یک رأی عمومی در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورند، زیرا به نظر میرسد شرایط فعلی برای آنان  بد نیست. بنابراین، مادورو یک مرد خوب است ، او برای آنها زندگی می کند. اگر شما دارای یک قاعده کلی هستید وبر اساس قواعد بازی  می کنید، می توانید پول زیادی بدست آورید . "


نظرات کاربران


@