مزاحمت و جریمه!

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۴ ۲۸-۰۲-۱۳۹۷

در فرانسه قانونی به تصویب رسیده که طبق آن افرادی که به جنس مخالف متلک بگویند به پرداخت تا 750 یورو جریمه محکوم خواهند شد.

تبریز امروز:

 Related image

Related image

در فرانسه قانونی به تصویب رسیده که طبق آن افرادی که به جنس مخالف متلک بگویند به پرداخت تا  750 یورو جریمه محکوم خواهند شد.

@