مزاحمت و جریمه!

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۴ ۲۸-۰۲-۱۳۹۷

در فرانسه قانونی به تصویب رسیده که طبق آن افرادی که به جنس مخالف متلک بگویند به پرداخت تا 750 یورو جریمه محکوم خواهند شد.

تبریز امروز:

 Related image

Related image

در فرانسه قانونی به تصویب رسیده که طبق آن افرادی که به جنس مخالف متلک بگویند به پرداخت تا  750 یورو جریمه محکوم خواهند شد.


نظرات کاربران


@