در کهکشان ها!

جهان های متعدد با اشکال دیگر حیات!

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۳ ۲۵-۰۲-۱۳۹۷

یک تیم بین المللی از محققان نتیجه گرفتند که در جهان های موازی موجودات دیگری با ساختار متفاوت زندگی می کنند.

تبریز امروز:

جهان های متعدد با اشکال دیگر حیات

یک تیم بین المللی از محققان نتیجه گرفتند که در جهان های موازی موجودات دیگری با ساختار متفاوت زندگی می کنند.

 

به گزارش اسپوتنیک، یک تیم بین المللی از محققان نتیجه گرفتند که در جهان های موازی موجودات دیگری با ساختار متفاوت زندگی می کنند. این یافته محققان در تناقض با اصلی است که بیان میکند، مشاهدات جهان بایست با حیات خودآگاه و بِخردی که آن را مشاهده میکند سازگار باشد.

مطابق با نظریه محققان باید جهان های بسیار و نامحدودی به صورت موازی وجود داشته باشند، در این جهان ها ثابت های فیزیکی به طور گسترده ای متفاوت هستند. اما اثبات این فرض در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.


نظرات کاربران


@