سفر به کوهستان پربرف در دومین ماه بهار!

صعود به دو قله گوی زنگی و میشو در یک روز

تاریخ انتشار : ۱۸:۳۵ ۲۳-۰۲-۱۳۹۷

ساعت نه صبح در اولین بولاخ صبحانه مان را خوردیم و به راه ادامه دادیم ساعت دوازده در قله بودیم. قرار بود به میشو شانجان صعود کنیم ولی به علت مه غلیظ و عدم دید کافی با مشورت هم صعود به میشو مرند انتخاب شد .پس شروع به صعود به میشو گرفتیم ساعت دو در بالای قله بودیم به سرعت از پشت قله پایین آمدیم در یک منطقه سبز ناهار را آماده و صرف کردیم .

تبریز امروز:

گوی زنگی

روز جمعه ساعت شش و نیم مورخه بیست و یکم اردیبهشت نود و هفت از چهارراه عباسی با ماشین اقا غلام همراه همنوردان بنده و مهر علی -اصغر-بهنام- عزیزبه سوی مرند ویام راه افتادیم ، ساعت هفت و نیم در انتهای آسفالت در پیست اسکی پیاده شدیم و به سوی گوی زنگی حرکت کردیم.

گوی زنگی

ساعت نه صبح در اولین بولاخ صبحانه مان را خوردیم و به راه ادامه دادیم ساعت دوازده در قله بودیم. قرار بود به میشو شانجان صعود کنیم ولی به علت مه غلیظ و عدم دید کافی با مشورت هم صعود به میشو مرند انتخاب شد .پس شروع به صعود به میشو گرفتیم ساعت دو در بالای قله بودیم به سرعت از پشت قله پایین آمدیم در یک منطقه سبز ناهار را آماده و صرف کردیم .

گوی زنگی

 پایین امدن از کوه آغاز شد، البته باران هم کار خودش را اغاز کرده بود، تا رسیدن به جاده کاملا" ما را خیس نمود در جاده با دو ماشین عبوری به سمت تبریز راه افتادیم و ساعت هشت به تبریز رسیدیم.

 

حمید سپهروند


نظرات کاربران


@