عکس

نقاشی هایی در شهر!

تاریخ انتشار : ۰۵:۴۷ ۲۳-۰۲-۱۳۹۷

طراحی های شهری از مسائل ساده تا موضوعات آموزشی را در برمی گیرند! انها می توانند به طنز بپردازند و لبخند لحظه ای را بر لب های شهروند جاری سازند!

تبریز امروز:

موش شهری

تله دل

 شهر شلوغ

طراحی های شهری از مسائل ساده تا موضوعات آموزشی را در برمی گیرند! انها می توانند به طنز بپردازند و لبخند لحظه ای را بر لب های شهروند جاری سازند! 


نظرات کاربران


@