سوزانیدن درختان سبز و چمن!

وقتی برای شادمانی در چهارشنبه!

تاریخ انتشار : ۰۶:۱۸ ۲۶-۱۲-۱۳۹۶

اسمش را گذاشته اند جشن های چهارشنبه سوری! دود و صدای انفجار همه جا را می گیرد! و بطری سیاه خالی روی زمین می افتد! اکنون نوبت اتش زدن درخت کاج است و بعد از آن چمن را خواهند سوزاند! درخت کاج بهت زده از این دیوانگی در شعله های اتش می سوزد و چمن های زرد رخسار که می دانستند بهار خواهد امد، نه از گرمی دوران که از آتش جهالت تیره شدند!

تبریز امروز:

سوزانیدن کاج در تبریز

سوزانیدن درخت کاج در روز چهارشنبه سوزی

یازده نفربه یازده نفر دیگر گل زده بودند ، بازی انها برای تفریح و شادمانی نبود! کارشان همین بود که باید انجام می دادند!

همسایه من پیاده از سرکار برمی گشت ! جشن و پایکوبی در محله برپا بود ! ناگهان جسم سختی  برصورت او اصابت می کند !

بر زمین می افتد و اکنون سال هاست که بینایی  یک چشم او بر اثر یک گل تیم فوتبال محبوب  از دستش خارج شده است .

سوزانیدن چمن !

سوزانیدن چمن در چهارشنبه سوزی

***

بطری خالی سیاه

اسمش را گذاشته اند جشن های چهارشنبه سوری! دود و صدای انفجار همه جا را می گیرد! و بطری  سیاه الکلی خالی روی زمین می افتد!

اکنون نوبت اتش زدن درخت کاج است  و بعد از آن چمن را خواهند سوزاند!

درخت کاج بهت زده از این دیوانگی در شعله های اتش می سوزد و چمن های زرد رخسار که می دانستند بهار خواهد امد، نه از گرمی دوران که از آتش جهالت تیره شدند!

***

چهارشنبه  سوزی

چند نفر کشته شدند، ده ها تن زخمی بجا ماندند و میلیاردهای ثروت مردم دود شد و با سر و صدا به اسمان رفت . چهارشنبه سوری یک سال بعد باز خواهد آمد ،  برایش برنامه بنویسیم و تبدیل به روزی برای شادیش بکنیم و یا انکه بی فکر آن ، از فرصت شادی شریف محروم بمانیم و درخت سوزی و چمن سوزی تا کور شدن و آتش برخانه ها انداختن را شاهد باشیم !

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@