بایاتی لار

عاشیق دئیر، آیین دیلر- بدر اولدو آی ایندی لر!

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۹ ۱۵-۱۲-۱۳۹۶

عاشیق دئیر، آیین دیلر بدر اولدو آی ایندی لر یار ایلن گئچن گونلر اولایدی آی ایندی لر

تبریز امروز:

عاشیق دئیر، آیین دیلر بدر اولدو آی ایندی لر یار ایلن گئچن گونلر  اولایدی آی ایندی لر

عاشیق دئیر، آیین دیلر

بدر اولدو آی ایندی لر

یار ایلن گئچن گونلر

اولایدی آی ایندی لر

 

 

موبدی ،" شرح هدایت"   - تبریز امروز

از یادشتهای توفیق و.

 

 

 

 


نظرات کاربران


@