حبیب شجاری

خط شکسته درویش !

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۸ ۱۳-۱۲-۱۳۹۶

مخدوما سخت مشوشم که گاهی بشوخی بارها صحبتها داشته میشود، ملازمان سامی آنها را خیال کنند که جدیست بمرگ شما که بهیچوجه نمیشاید از مخلصان خود در آن مطلب که میدانید.

تبریز امروز:

مخدوما سخت مشوشم که گاهی بشوخی بارها صحبتها داشته میشود، ملازمان سامی آنها را خیال کنند که جدیست بمرگ شما که بهیچوجه نمیشاید از مخلصان خود در آن مطلب که می دانید.

اثری از حبیب شجاری به سیاق شکسته درویش عبدالمجید طالقانی


نظرات کاربران


@