انسان مصمم ، حاکم بر زمین !

شکارچیان کوردوبو!

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۶ ۰۷-۱۲-۱۳۹۶

اراده، اتفاق و هوشمندی انسان برای بقا و سپس انطباق با محیط موجب تداوم حیات او شده است! در جنوب کنیا بومیان ماسایی کوردوبو با نظارت دقیق بر اطراف خود و ایجاد امکان جهت شکار شیرهای قدرتمند ، سهم خود را از گوشت تازه شکار برمی دارند !شکارچی نیز می داند که در مقابل انسان مصمم باید سکوت اختیار کند!

تبریز امروز:

 اراده، اتفاق و هوشمندی انسان برای بقا و سپس انطباق با محیط موجب تداوم حیات او شده است! در جنوب کنیا بومیان ماسایی کوردوبو  با نظارت دقیق بر اطراف خود و ایجاد امکان جهت شکار شیرهای قدرتمند ، سهم خود را از گوشت تازه شکار برمی دارند !شکارچی نیز می داند که در مقابل انسان مصمم باید سکوت اختیار کند!


نظرات کاربران


@