موسیقی چینی!

جریان آرام رودخانه!

تاریخ انتشار : ۰۷:۰۸ ۲۵-۱۱-۱۳۹۶

"جریان آرام رودخانه " موسیقی سنتی چین است. این آهنگ با ساز گوجنگ (Guzheng) نوعی ساز زهی سنتی چین که 21 و یا 25 تار دارد و فلوت خیزرانی نواخته می شود. که زیبا و گوشنواز است. این موسیقی جریان آرام رودخانه در جنگل خلوت را به تصویر می کشاند.

تبریز امروز:

 

 «جریان آرام  رودخانه »   موسیقی سنتی چین  است. این آهنگ با ساز گوجنگ (Guzheng) نوعی ساز زهی سنتی چین که 21 و یا 25 تار دارد و فلوت خیزرانی نواخته می شود. که بسیار زیبا و گوشنواز است.

 این موسیقی جریان آرام رودخانه در جنگل خلوت را به تصویر می کشاند.


نظرات کاربران


@