مینیاتوری از خمسه نظامی در موزه آرمیتاژ (3)

لیلی در نخلستان

تاریخ انتشار : ۲۳:۴۵ ۲۳-۰۹-۱۳۹۵

لیلی در فراق مجنون در نخلستان نشسته است.

تبریز امروز : مینیاتور لیلی در  نخلستان ، یکی از 13  مینیاتور مربوط به منظومه لیلی و مجنون نظامی در موزه آرمیتاژ است که در سال 810 هجری شمسی توسط خطاط و میناتوریست محمود برای شاهرخ تیموری در مکتب هرات نگارگری شده است. در این نگارگری لیلی در دوری مجنون در نخلستان نشسته و از درد دوری و فراق می گوید.

تنها بنشست زیر سروی

چون بر پر طوطیی تذروی

نالید چو در بهار بلبل

بر سبزه نشسته خرمن گل

نالید و بناله در نهانی

می‌گفت ز روی مهربانی

لیلی در نخلستان

کای یار موافق وفادار

وی چون من و هم به من سزاوار

ای سرو جوانه جوانمرد

وی با دل گرم و با دم سرد

آی از در آنکه در چنین باغ

آیی و زدائی از دلم داغ

با من به مراد دل نشینی

من نارون و تو سرو بینی

گیرم ز منت فراغ من نیست

پروای سرای و باغ من نیست

آخر به زبان نیکنامی

کم زآنکه فرستیم پیامی؟


نظرات کاربران


@