افریقای جنوبی!

درگیری بر سر زمین و نبود مسکن !

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۶ ۳۰-۱۰-۱۳۹۶

درگیری های بر سر زمین و کمبود مسکن باعث تظاهرات خشونت آمیز ساکنان" گرابو " در نزدیکی کیپ تاون آفریقای جنوبی شده است ، تظاهر کنندگان خیابان ها را سوزاندند و در طی درگیری با پلیس انها را مسدود ساختند.مردی که در این تصویر قرار دارد، یک تایر سوزان را در آسمان می گرداند و تلاش برای جلوگیری از نزدیک شدن پلیس می کند.

تبریز امروز:

درگیری های بر سر زمین و کمبود مسکن باعث تظاهرات خشونت آمیز ساکنان" گرابو " در نزدیکی کیپ تاون آفریقای جنوبی شده است ، تظاهر کنندگان  خیابان ها را سوزاندند و در طی درگیری با پلیس انها را مسدود ساختند. مردی که در این تصویر قرار دارد، یک تایر سوزان را  در آسمان می گرداند و، تلاش برای جلوگیری از نزدیک شدن پلیس می کند.


نظرات کاربران


@